Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stichting Hamelhuys, gevestigd en kantoorhouden­de te Groningen). Algemene voorwaarden gedeponeerd te Groningen onder KvK nummer 62718789

ARTIKEL I ‑ ALGEMEEN

1. Op alle door Stichting Hamelhuys, hierna te noemen de ge­brui­ker, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkom­sten tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamhe­den en alle overi­ge rechtsbetrekkingen tussen gebruiker en zijn wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk. Afwijkin­gen daarvan moeten uitdruk­kelijk schriftelijk worden overeengeko­men. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop‑, aanbeste­dings‑ of andere voorwaarden binden gebruiker niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehan­teerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk, waaronder wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeen­komst boven het in de opdrachtbevestiging vastge­legde wordt geleverd of uitge­voerd.

3. Een overeenkomst welke met de gebruiker is gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

ARTIKEL II ‑ OFFERTES

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en alle bestellingen zowel aan gebruiker rechtstreeks als aan tussenpersonen of vertegen­woordigers van gebruiker gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na bevesti­ging door gebruiker. Een aanvang door de gebruiker van de uitvoering geldt als diens acceptatie.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 NBW bindt een van de aanbieding/offerte van de gebruiker afwij­kende aanvaar­ding door de wederpartij de gebruiker niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van de gebruiker tot stand, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventu­ele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

3. De door de gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, order­bevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. dienen slechts ter globale aan­duiding van de te leveren zaken c.q. de te verrichten diensten en zijn voor details nimmer bindend.

4. Door de gebruiker verstrekte tekeningen, berekeningen, foto­ko­pieën, beschrijvingen, modellen, en eventuele bescheiden en bijla­gen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van gebrui­ker. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of ge­bruikt worden en dienen op verzoek van gebruiker terstond te worden teruggegeven.

5. Bij door de gebruiker samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeen­kom­stig gedeel­te van de voor het geheel opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale om­standigheden en tijdens normale werkuren.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld is in de offerte geen dienstverlening begrepen.

ARTIKEL III ‑ TIJD EN PLAATS VAN (AF)LEVERING

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de zaken moeten worden geleverd c.q. de dien­sten moeten worden verricht. De overeengekomen levertijd gaat in zodra de gebrui­ker de overeenkomst heeft bevestigd en in het bezit is van alle door de wederpartij te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aan‑ of vooruitbeta­ling heeft ontvangen.

2. Levertijden worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aan­spraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schrif­telij­ke overeenkomst is bedongen.

3. De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen. Indien ge­bruiker tengevolge hiervan schade lijdt is de weder­partij ver­plicht haar die schade te vergoeden.

4. Wanneer de zaken na het verstrijken der leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen,

verkeert deze van rechts­wege in verzuim. De gebruiker is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan, een aanbod tot nakoming van zijn ver­plichting tot leve­ring te doen, te factureren en indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting vol­doet gebruik te maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden.

5. Indien de wederpartij een bestelling plaatst op afroep, moet deze binnen de overeengekomen afroeptermijn, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Voldoet de wederpartij binnen acht dagen na afloop van de afroeptermijn niet aan voornoemde verplich­tingen, dan is gebruiker gerechtigd te factureren, danwel de overeen­komst te ontbinden.

6. De aflevering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vesti­gingsplaats van gebruiker. Ook indien in afwijking van de vorige zin de afle­vering of bezorging ter vestigingsplaats van de weder­partij is overeen­gekomen, komen de kosten daarvan voor reke­ning van laatstgenoemde.

ARTIKEL IV ‑ PRIJZEN

1. Voorzover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van gebruiker steeds af winkel, magazijn, werkplaats of fa­briek, exclusief B.T.W., kosten van verpakking, emballage en vervoer. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van even­tuele nabestel­lingen en/of vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de over­eenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging der materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, doua­ne‑, in‑ of uitvoerkosten, omzet­belasting, alsmede prijs­stij­gingen tengevolge van valuta­koerswijzigingen of wijzigingen in de rente­stand, kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de in de tussentijd opge­treden prijsstijgingen indien tussen bestelling en afle­vering meer dan 6 maanden zijn verlopen.

3. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL V ‑ BETALINGSCONDITIES

1. Betaling dient contant te geschieden, of indien anders is overeen­ge­komen, binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op kor­ting of schuldvergelijking. Betalingen strekken steeds in mindering eerst op de kosten, dan de rente en daarna op de oudste factuur.

2. De vordering tot betaling der koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt ver­klaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn onder curatelestel­ling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de weder­partij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermo­gen wordt ingesteld, of de wederpar­tij in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

3. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is gebruiker ge­rechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens rentever­lies te berekenen ten bedrage van 1 % per maand ‑ gerekend vanaf de fac­tuurdatum ‑ over het totale bedrag der factuur, waarbij een ge­deelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

4. Gebruiker is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitenge­rechte­lijke. De buitengerech­telijke incassokosten, welke door de weder­partij verschuldigd zijn bedragen 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00;, te vermeerderen met de omzetbelasting.

5. Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van gebruiker geschieden. Aan een creditering kunnen slechts rechten worden ontleend indien de creditnota van een handte­ke­ning van een der directieleden is voorzien.

6. Indien de facturen in vreemde valuta luiden heeft gebruiker toch het recht voldoening te vragen in Nederlandse courant en wel naar de koers van de dag, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, danwel, ter keuze van gebruiker, naar die van de factuur­datum.

ARTIKEL VI ‑ RISICO‑OVERGANG

Het risico voor de door gebruiker te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat zij bij eerstgenoemde winkel/ magazijn hebben verlaten c.q. dat zij overeenkomstig artikel III lid 4 beschikbaar worden gehouden.

ARTIKEL VII ‑ EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Zolang de gebruiker op de wederpartij nog enige vordering heeft betreffende:
‑ de tegenprestatie voor door de gebruiker aan de weder­partij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
‑ krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamhe­den;
‑ enig tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst; blijven de geleverde zaken eigen­dom van de gebruiker.

2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de wederpartij verboden de betreffende zaken, anders dan in de normale uitoe­fening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te bele­nen, of in consignatie op zicht of in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen.

3. Indien de wederpartij enige verplichting uit zijn overeen­komst met gebruiker niet nakomt, alsmede in geval van fail­lissement, surséance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de wederpar­tij, wordt deze geacht van rechts­wege in verzuim te zijn en is gebrui­ker zonder enige ingebrekestel­ling of sommatie gemachtigd de zaken terug te nemen, waar die zich ook bevin­den.

4. De wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, danwel de bewindvoerder in haar surséance van betaling res­pectieve­lijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan gebruiker, dat gebruiker eigenaar van die zaken is.

5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is gebrui­ker, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de wederpar­tij niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn beta­lingsver­plichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe desverzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door gebruiker te stellen redelij­ke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheids­stelling in gebreke blijft heeft gebrui­ker het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL VIII ‑ ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. In de zich voordoende gevallen, waaronder begrepen in het geval van de artikelen III leden 4 en 5, V leden 2 en 3, alsmede VII leden 3 en 5, is de overeenkomst door eerste mededeling van de gebruiker aan de wederpartij ontbonden, tenzij gebruiker alsdan de uitvoering van de over­eenkomst vooralsnog wenst op te schorten voor de duur van ten hoogste 6 maanden, na afloop waarvan de ontbinding der overeenkomst alsnog door enkel tijdsverloop in­treedt, tenzij de overeen­komst alsdan volledig is uitgevoerd en de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit dien hoofde heeft voldaan.

2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst tengevolge van overmacht is gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeen­komst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeen­komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehou­den zal zijn. Gedurende de opschorting is gebruiker bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering danwel gehele of gedeelte­lijke ontbinding van de overeenkomst.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, uit­slui­ting, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabri­katen (onder meer als gevolg van vertraging bij of wanprestatie door leveranciers) danwel van arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij gebruiker of zijn onderleveran­ciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in‑ en uitvoerbelemme­ringen, transportstoornissen, bedrijfsstoringen, over­heidsmaatre­gelen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeur­tenis­sen en omstandig­heden, die buiten de controle of zeggen­schap van gebruiker vallen.

3. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is gebruiker gerechtigd ter­stond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeen­komst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toege­kend. In geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is de wederpartij gehouden tot betaling van het krach­tens de vorige volzin verschul­digde bedrag. Zij is dan ge­rechtigd de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan gebruiker bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan danwel voor diens rekening te verkopen.

4. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte zaken en/of met het laten uit­voeren van de door haar opgedragen werkzaamheden, en voorts indien de wederpartij eenzijdig de opdracht annuleert, is de weder­partij aan gebruiker een boete verschuldigd ter grootte van 15 % van het factuurbedrag. Voormelde boetebepa­ling laat onverlet de ver­plich­ting tot betaling van volledige vervangen­de of aanvullende schade­vergoeding onder meer wegens winstderving, advies‑ en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpar­tij. De verschuldigde boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplich­ting tot betaling van schadevergoeding.

5. Gebruiker behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehou­den zal zijn, bij een zodanige wijziging in omstandigheden dat (volledige) nakoming in redelijkheid niet kan worden verwacht.

ARTIKEL IX ‑ OPLEVERING; GOEDKEURING

1. Na ontvangst van de zaken worden deze geacht te zijn goedge­keurd tenzij de wederpartij binnen acht dagen nadien schrif­te­lijk bericht geeft dat en waarom hij met de oplevering niet akkoord gaat.

2. Eventuele klachten met betrekking tot zichtbare onvolkomenhe­den of gebreken aan de geleverde zaken moeten binnen acht dagen na ontvangst der zaken schriftelijk bij gebruiker zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond der klachten. Na verloop van voormelde termijn wordt de wederpartij geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

3. Indien gebruiker de klacht gegrond oordeelt zal deze de weder­partij schadeloos stellen in geld danwel ‑ naar keuze van gebrui­ker ‑ tot herstel danwel tot vervangende levering overgaan.

4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

5. Indien de wederpartij uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

6. Voor zover niet anders bepaald vervallen alle rechtsvorderin­gen van de wederpartij jegens gebruiker door verloop van één jaar na leveringsdatum.

ARTIKEL X ‑ AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van gebruiker uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst voor geleverde zaken is uitdrukkelijk be­perkt tot nakoming van de in artikel IX omschreven ver­plich­tingen tot schadeloosstel­ling, herstel of vervanging.

2. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, persoonlijke ongevallen of schade (waaronder begrepen schade aan derden) is uitgesloten.

3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) fouten van personeel en derden, waarvan gebruiker zich bedient;
b) een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de gebruiker de zaken in het verkeer bracht, rede­lijkerwijs niet moge­lijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
c) schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden tenzij de wederpartij opzet of grove schuld van de gebruiker aantoont.

4. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken.

5. De leden 1 tot en met 4 gelden tenzij andersluidende dwingen­de wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebren­gen.

ARTIKEL XI ‑ BEVOEGDHEID PERSONEEL

1. Overeenkomsten met leden van het personeel van gebruiker binden deze laatste niet voorzover zij niet door gebruiker schrif­telijk zijn bevestigd c.q. onmiddellijk worden uitge­voerd. Als leden van het perso­neel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, met uitsluiting van de directie.

ARTIKEL XII ‑ DOMICILIE, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse alwaar ge­bruiker is gevestigd. Alle rechtsvorderingen, voort­vloei­ende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar gelang van de absolute competen­tie worden aange­bracht bij de rechter, waaronder de plaats van vestiging van gebruiker ressorteert, tenzij het geschil tot de absolute compe­tentie van de Kantonrechter behoort.

2. Alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij, alle offertes van de gebruiker en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zijn uitsluitend aan Neder­lands recht onderworpen.

ARTIKEL XIII ‑ BINDENDHEID VAN DE NEDERLANDSTALIGE TEKST

1. Van deze algemene voorwaarden is van de Nederlandstalige tekst een vertaling in het Engels. Bij inter­pre­tatiegeschillen is de Nederlandse tekst bindend tussen partij­en.